Nuorisotyö

Nuorisolain 1285/2016 mukaan nuorisotyö ja –politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Nuorisotyötä ja nuorisotoimintaa tehdään esimerkiksi kunnissa, järjestöissä, yhdistyksissä, seurakunnissa, sekä muissa nuorisotyötä tekevissä yhteisöissä. Nuorisotyö on nuoriin kohdistuvaa aktiivisen kansalaisuuden tukemista, sosiaalista vahvistamista sekä nuorten itsenäistymisen tukemista. Nuorisolaissa nuoret määritellään alle 29 –vuotiaiksi. Nuorisotyön mahdollistamaan toimintaan osallistuu vuosittain noin miljoona nuorta. Tutkimusten mukaan kuntalaiset arvostavat nuorisotyötä ja siihen panostaminen koetaan tärkeäksi.

Nuorisopolitiikka on nuorten kasvu- ja elinolojen parantamista. Se sisältää lapsia ja nuorisoa koskeviin ajankohtaisiin asioihin liittyvät aiheet kuten nuorten koulutuksen, työllisyyden, toimeentulon, asumisen, yrittäjyyden, terveyden, aktiivisen kansalaisuuden ja sosiaalisen vahvistamisen.

Nuorisolaki 1285/2016

Keravan nuorisopalveluiden Visio

Keravan nuorisopalveluiden visiona on lapsi ja nuori, joka luottaa itseensä, sekä mahdollisuuksiinsa vaikuttaa oman elinympäristönsä kehittämiseen. Hän on aktiivinen ja haluaa osallistua. Hänellä on mahdollisuus mielekkääseen vapaa-ajan viettoon omassa kotikaupungissaan. Keravalainen yhteisöllisyys näkyy toisen ihmisen kunnioittamisena, oikeudenmukaisena ilmapiirinä ja vastuun ottamisena lapsista ja nuorista.

Toiminta-ajatus ja arvot

Keravan nuorisotyössä toiminta-ajatuksena on lasten ja nuorten yksilöllisen kasvun tukeminen luomalla heille turvallinen, sekä virikkeellinen elinympäristö. Keravalaisessa nuorisopolitiikassa lasten ja nuorten mielipiteet huomioidaan heitä koskevassa päätöksenteossa. Nuorisotyön keskeisiä tavoitteita ovat kasvatuksellisen nuorisotyön vahvistaminen, osallisuuden edistäminen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Perusajatuksena ja lähtökohtana on, että nuorisotyön tulee tuottaa palveluja nuorten kanssa yhdessä, nuoria osallistavin menetelmin. Keravan nuorisopalveluiden arvopohjan luovat yksilön kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus.