Nuorisotyö

Nuorisolain 1285/2016 mukaan nuorisotyö ja –politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Nuorisotyötä ja nuorisotoimintaa tehdään esimerkiksi kunnissa, järjestöissä, yhdistyksissä, seurakunnissa, sekä muissa nuorisotyötä tekevissä yhteisöissä. Nuorisotyö on nuoriin kohdistuvaa aktiivisen kansalaisuuden tukemista, sosiaalista vahvistamista sekä nuorten itsenäistymisen tukemista. Nuorisolaissa nuoret määritellään alle 29 –vuotiaiksi. Nuorisotyön mahdollistamaan toimintaan osallistuu vuosittain noin miljoona nuorta. Tutkimusten mukaan kuntalaiset arvostavat nuorisotyötä ja siihen panostaminen koetaan tärkeäksi.

Nuorisopolitiikka on nuorten kasvu- ja elinolojen parantamista.
Se sisältää lapsia ja nuorisoa koskeviin ajankohtaisiin asioihin liittyvät
aiheet kuten nuorten koulutuksen, työllisyyden, toimeentulon, asumisen, yrittäjyyden,
terveyden, aktiivisen kansalaisuuden ja sosiaalisen vahvistamisen.

Nuorisolaki 1285/2016

Nuorisotyö

Valtakunnallinen palvelu- ja vaikuttamisjärjestö Allianssi määrittelee nuorisotyön seuraavasti. Nuorisotyö on tukea, ohjausta ja palvelujen tarjontaa, jonka nuori itse valitsee, hyväksyy ja kokee omakseen. Nuorisotyö on huomaamattominta silloin, kun ongelmia torjuva ja ehkäisevä vaikutus on suurin. Yksittäiset ongelmat huomataan paremmin kuin niitä ennaltaehkäisevä mittava ja pitkäjänteinen työ. Nuorisotyö rakentaa vertaisryhmiä ja kasvuyhteisöjä, toimintaa ja mahdollisuuksia yhdessä nuorten omien halujen, toiveiden ja tarpeiden kanssa. Nuorisotyön mahdollistamaan toimintaan osallistuu vuosittain noin miljoona nuorta. Tutkimusten mukaan kuntalaiset arvostavat nuorisotyötä ja siihen panostaminen koetaan tärkeäksi.

Nuorisotyö

• on osa nuorisopolitiikkaa

• kohdistuu nuorten omaan ajankäyttöön

• on nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistämistä – aktiivinen

kansalaisuus on nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa

• on nuorten sosiaalista vahvistamista eli nuorten elämäntaitojen

vahvistamista ja syrjäytymisen ehkäisyä

• on nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukemista

• on sukupolvien välistä vuorovaikutusta

Nuorisotyön perustehtävä on rakentaa mahdollisuuksia mielekkääseen vapaa-aikaan. Perustason nuorisotyö järjestää nuorille toimintamahdollisuuksia sekä mielekkäitä vapaa-ajan viettotapoja. Perusnuorisotyö on säännöllistä, tavoitteellista ja pitkäjännitteistä toimintaa ja toiminnan järjestämistä. Se ylläpitää ja lisää mielekkyyttä nuoren elämässä.

Kuntien nuorisopalveluiden yleisimpiä toimintoja ovat nuorisotilojen ja -toimintojen järjestäminen, nuorisotyön koordinointi, nuorisotyöstä tiedottaminen, nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen edistäminen kunnassa, sekä avustusten jakaminen paikalliseen järjestöjen nuorisotoimintaan. Nuorisotyö voi sisältää harrastusmahdollisuuksien edistämistä, ohjattua ryhmätoimintaa ja tapahtumien järjestämistä. Kunnissa voidaan toteuttaa myös etsivää- ja kohdennettua nuorisotyötä, sekä työpajatoimintaa. Netissä toteutettavalla nuorisotyöllä tavoitetaan nuoret heidän verkkoyhteisöissään.

Neljän vuoden välein laadittava lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma
sisältää valtakunnalliset lapsi- ja nuorisopolitiikan tavoitteet sekä suuntaviivat valtion aluehallinnon ja kuntien lapsi- ja nuorisopoliittiselle ohjelmatyölle. Ohjelman strategisilla painopisteillä vahvistetaan ennaltaehkäisevää työtä korjaavaan nähden.

 

Keravan nuorisopalveluiden Visio


Keravan nuorisopalveluiden visiona on lapsi ja nuori, joka luottaa itseensä, sekä mahdollisuuksiinsa vaikuttaa oman elinympäristönsä kehittämiseen. Hän on aktiivinen ja haluaa osallistua. Hänellä on mahdollisuus mielekkääseen vapaa-ajan viettoon omassa kotikaupungissaan. Keravalainen yhteisöllisyys näkyy toisen ihmisen kunnioittamisena, oikeudenmukaisena ilmapiirinä ja vastuun ottamisena lapsista ja nuorista.

Toiminta – ajatus ja arvot


Keravan nuorisotyössä toiminta-ajatuksena on lasten ja nuorten yksilöllisen kasvun tukeminen luomalla heille turvallinen, sekä virikkeellinen elinympäristö. Keravalaisessa nuorisopolitiikassa lasten ja nuorten mielipiteet huomioidaan heitä koskevassa päätöksenteossa. Nuorisotyön keskeisiä tavoitteita ovat kasvatuksellisen nuorisotyön vahvistaminen, osallisuuden edistäminen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Perusajatuksena ja lähtökohtana on, että nuorisotyön tulee tuottaa palveluja nuorten kanssa yhdessä, nuoria osallistavin menetelmin. Keravan nuorisopalveluiden arvopohjan luovat yksilön kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus.