Voimala

Kesällä 2017 Nuorten työpaja Jengan yhteydessä aloitti uusi, matalan kynnyksen paja Voimala. Pajassa työskennellään luovin-, sekä yksilö- ja työvalmennuksen menetelmin. Voimalan toiminta perustuu joiltain osin Volume +6dB ESR -hankkeesta saatuihin hyviin kokemuksiin ja toimintamalleihin luovien menetelmien käytöstä työpajatoiminnassa.

Voimalassa tullaan työskentelemään monialaisen yhteistoimintamallin puitteissa. Toiminnan avulla pyritään ennaltaehkäisevään ja oikea-aikaiseen puuttumiseen nuorten terveydellisiin ja elämänhallinnan ongelmiin, jotka ovat työllistymisen tai opintojen esteenä.

Taustaa matalan kynnyksen pajan toiminnasta 

Volume oli kolmevuotinen ESR -hanke, jossa kehitettiin toimintamallia matalan kynnyksen työpajasta, jossa nuoria osallistettiin ja voimaannutettiin pajatoiminnassa luovia menetelmiä hyödyntäen. Hyvät kokemukset toiminnasta antoivat pohjaa nykyisen Voimalan synnyttämiseksi ja toiminnan vakiinnuttamiseksi Jengan vakituiseksi  toiminnaksi.

Sosped säätiö toteutti vuoden 2014 aikana arviointitutkimuksen Volumen toiminnasta. Käytetty SROI (Social Return on Investment) on hyötyanalyysiin perustuva menetelmä, jolla arvioitiin valmennuksen sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä.

Volume SROI – tiivistelmä arviointituloksista
Volume SROI– arviointiraportti (englanniksi)

Volume +6dB:ssä hyödynnettiin Volume-materiaalipankkia, joka sisältää luovia ja taidelähtöisiä menetelmiä valmennuksen teemojen käsittelyyn.

Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto.