Voimala

Kesällä 2017 Nuorten työpaja Jengan yhteydessä aloittaa uusi, matalan kynnyksen paja Voimala. Pajassa työskennellään luovin-, sekä yksilö- ja työvalmennuksen menetelmin. Toiminnan sisältö muotoutuu tarkemmin sen alkaessa. Voimalan toiminta perustuu joiltain osin Volume +6dB ESR -hankkeesta saatuihin hyviin kokemuksiin ja toimintamalleihin.

Voimalassa tullaan työskentelemään monialaisen yhteistoimintamallin puitteissa. Toiminnan avulla pyritään ennaltaehkäisevään ja oikea-aikaiseen puuttumiseen nuorten terveydellisiin ja elämänhallinnan ongelmiin, jotka ovat työllistymisen tai opintojen esteenä.

Matalan kynnyksen pajan historiaa

Volume oli kolmevuotinen ESR -hanke, joka mahdollisti nykyisen Voimalan juurruttamisen kaupungin omaksi toiminnaksi.

Sosped säätiö toteutti vuoden 2014 aikana arviointitutkimuksen Volumen toiminnasta. Käytetty SROI (Social Return on Investment) on hyötyanalyysiin perustuva menetelmä, jolla arvioitiin valmennuksen sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä.

Volume SROI – tiivistelmä arviointituloksista
Volume SROI– arviointiraportti (englanniksi)

Volume +6dB:ssä hyödynnettiin Volume-materiaalipankkia, joka sisältää luovia ja taidelähtöisiä menetelmiä valmennuksen teemojen käsittelyyn.

Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto.