Menneet projektit

Sieppari -hanke

Sieppari -hanke oli suunnattu alle 29 -vuotiaille Keravalla ja Nurmijärvellä asuville nuorille, jotka tarvitsevat tukea ja neuvoa oman elämänsä jatkosuunnitelmien tekoon. Sieppari- hanke teki etsivää nuorisotyötä ja hanketta rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Yhdessä nuorten kanssa haettiin opiskelu, työ- tai harjoittelupaikkoja sekä tarvittaessa jalkauduttiin nuoren tueksi eri viranomaisten luo hoitamaan asioita. Nuorten kanssa käytiin tutustumiskäynneillä, pääsykokeissa ja harjoiteltiin julkisilla kulkuvälineillä liikkumista.

Nuorille tehtiin jatkopolkusuunnitelmat, joissa kartoitettiin nuoren tarvitsemat palvelut sekä lähiajan tavoitteet. Nuoria tavattiin hänen haluamassaan paikassa esim. kahvilassa, kirjastossa, koulussa, toimistolla jne. Tapaamiskertojen lukumäärä riippui nuorten tarvitsemista palveluista ja nuorten omasta halukkuudesta tavata työntekijää. Hankkeessa mukana olo oli nuorelle ilmaista ja perustui vapaaehtoisuuteen sekä nuoren kanssa käydyt keskustelut olivat luottamuksellisia.

Hankkeen jälkeen toiminta on muotoutunut etsiväksi nuorisotyöksi, jota toteutetaan Sieppari -toiminnan nimellä.

etsivä nuorisotyöntekijä
Maria Järvensivu
p. 040 318 4072
maria-elisa.jarvensivu(at)kerava.fi

Maahanmuuttajatyö työpajoilla: MaMuPaja

RAY:n rahoittama MaMuPaja-hanke (2011-2012) käynnistyi 1.6.2011
Hanke tarjoaa maahanmuuttajavalmennuksen ammatillisen osaamisen vahvistamista, monikulttuurisen tietoisuuden lisäämistä, opaskirjan ja koulutusta.

Nuorten työpaja Jenga on mukana Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen MaMuPaja -hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää työpajoilla tehtävää maahanmuuttajatyötä. Hankkeen aikana mallinnetaan ja jaetaan yksittäisiltä työpajoilta jo nyt löytyvää osaamista koko toimialan käyttöön. Tarkoituksena on vahvistaa työpajoilla maahanmuuttajatyötä tekevien työ- ja yksilövalmentajien ammatillista osaamista.

Hankkeen työntekijät:
projektipäällikkö Petri Puroaho, petri.puroaho(at)tpy.fi, p. 010 279 2722
koulutuskoordinaattori Jenni Leppänen, jenni.leppanen(at)tpy.fi, p. 010 279 2734.

Mamupaja -hanke

Harrastepolkuhanke

Keravan harrastepolku -hankkeessa Keravan kaupungin Vapaa-aikavirasto kehittää yhteistyössä Kasvatus- ja opetusviraston sekä taideoppilaitosten, seurojen ja järjestöjen kanssa harrastustoimintaa 1. – 9. luokkalaisille koululaisille. Hankkeessa vapaa-aikaviraston yksiköt sekä opistot, seurat ja järjestöt järjestävät 1-2 kertaa lukuvuodessa koululuokille toiminnallisia opetustunteja ja työpajoja. Harrastepolkujen avulla pyritään tutustuttamaan ja aktivoimaan keravalaisia lapsia ja nuoria kaupungin, seurojen ja järjestöjen liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin.

Harrastepolku tarjoaa elämyksellisen oppimisympäristön, joka tukee oppimista ja tuo vaihtelua tavanomaiseen luokkaopetukseen. Oppimiskokemus myös syvenee ja rikastuu, kun ympäristö on uusi ja opettajina toimivat liikunnan ja kulttuurin erityisosaajat.

Harrastekohteissa käydään opettajan johdolla. Tai harrastepolut voidaan suorittaa koulun tiloissa.

Harrastepolkuhanke on aloitettu pilottikoululla vuoden 2012 syksyllä. Pilottikouluna toimii Keravanjoen toimipiste, jossa on 1.-9. luokka-asteet.
Hankkeen pilotointivaihe kesti yhden lukuvuoden, syksy 2012 – kevät 2013.

Nuorisopalveluiden harrastepolut:

(4.-9. luokkalaisille)

Nuorisopalvelut tarjoaa media- ja yhteisökasvatusta 7. luokkalaisilla
– Yhteisökasvatus perustuu yhteisön jäsenten yhteistyöhön, avoimeen kommunikaatioon ja keskinäiseen vastuuseen, yhteisten toimintojen suunnittelemiseen ja toteuttamiseen, sekä ongelmien ratkaisemiseen yhdessä.
– Sisältää luokalle ajankohtaisten asioiden käsittelemistä mediakasvatuksen keinoin.
– Toiminnot voidaan suunnitella yhteistyössä oppilaiden ja opettajan kanssa, luokan tarpeista lähtien.
– Vahvistetaan nuorten kriittistä medialukutaitoa mediakasvatuksen keinoin.

2013 keväällä aloitettiin Keravanjoen koulun, Jaakkolan toimipisteen 7 -luokkalaisille sosiaalisen median kasvatus, eli ”Some-tunnit”. Some -tunneilla käsitellään yhdessä luokan kanssa turvallista ja vastuullista sosiaalisen median käyttöä. Some-tunnit jatkuvat Sompion koulun luokille vuonna 2014.

Nuorisotilat tarjoavat tutustumiskäyntejä kouluryhmille:

Nuorisotalo Häkki: 6-7. luokkalaisille
Nuorisotila Areena: 4. -9. luokkalaisille
Nuorisotalo Elzu: 4.-9. luokkalaisille

Harrastepolkuhankkeen sivut